Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Υπεγράφη η σύμβαση για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης Μαγουλίτσας και συν. “Γ. Καραϊσκάκη”

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μαγουλίτσας & συν. Γ. Καραϊσκάκη – Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου συνοικισμού Γ. Καραϊσκάκη Μαυρομματίου», με τον ανάδοχο συνολικού προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) υπέγραψε ο Δήμαρχος Μουζακίου Φ. Στάθης.

Στη σχετική συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο Μουζακίου συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Γιάννης Πατσιαούρας, κ. Γιώργος Παπακώστας, ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. κ. Θωμάς Μακρής και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαγουλίτσας κ. Κώστας Σπανός.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης – δικτύων διανομής, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών παροχών στις Κοινότητες Μαγουλίτσας & Συνοικισμού Γ. Καραϊσκάκη αντίστοιχα.

Επίσης, περιλαμβάνει την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης πλησίον του οικισμού «Γ. Καραϊσκάκη» με την κατασκευή νέου μεταφορικού αγωγού προς την δεξαμενή του οικισμού.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

Ειδικότερα, η ύδρευση του οικισμού Μαγουλίτσας γίνεται μέσω δεξαμενής που βρίσκεται στο λόφο, εντός του οικισμού. Η δεξαμενή τροφοδοτείται από γεώτρηση μέσωαντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού. Το υφιστάμενο δίκτυο στον οικισμό

Μαγουλίτσας είναι παλαιό και κατασκευασμένο από σιδηρούς σωλήνες, πλαστικούς (PVC)καθώς και από αμίαντο-τσιμέντο-σωλήνες.

Oι αγωγοί μεταφοράς θα κατασκευαστούν με σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE)CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη ΑπαιτούμενηΑντοχή = 10 MPa), τυποποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003.

Οι αγωγοί του εσωτερικού υδραγωγείου θα τοποθετηθούν εντός των υφιστάμενων οδώντου ρυμοτομικού σχεδίου. Η τοποθέτηση των αγωγών στα όρια των οδών εξασφαλίζει την εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση του κατά την φάση της λειτουργίας του έργου. Οιαγωγοί του δικτύου κατά κανόνα ακολουθούν το έδαφος μηκοτομικά, με τυπικήυπερκάλυψη 1,00 μ. Στα μήκη όπου το έδαφος έχει μηδενική κλίση ο αγωγόςτοποθετείται με κλίση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η εκκένωση του.

Με τη μελέτη προτείνονται :

1) Η αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

2) Η προσθήκη συσκευών ελέγχου του δικτύου (φρεάτια εξαερισμού, εκκένωσης, διακλάδωσης)
3) Ως προς την διάταξη το δίκτυο είναι χωρισμένο σε ζώνες και τροφοδοτείται από δίκτυο πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών που διατρέχουν το σύνολο του δικτύου.

4) Για την εξαγωγή του αέρα που συσσωρεύεται στο δίκτυο τοποθετούνται φρεάτια αεραξαγωγού στα ψηλά σημεία, ενώ για την εκκένωση και τον καθαρισμό του προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων εκκένωσης σε όλα τα χαμηλά σημεία του δικτύου. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων δικλείδων σε όλες τις διασταυρώσεις των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου. Πυροσβεστικοί κρουνοί τοποθετούνται σε κατάλληλες-στρατηγικές θέσεις του οικισμού ενώ οι αγωγοί που θα εξυπηρετούν τους κρουνούς πυρόσβεσης έχουν διατομή κατ’ ελάχιστον Φ125.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Το υφιστάμενο δίκτυο στον οικισμό Καραϊσκάκη είναι παλαιό και κατασκευασμένο από πλαστικούς (PVC) ενώ οι συνδέσεις των οικιών είναι κατασκευασμένες από σιδηροσωλήνες, με αποτέλεσμα την καταστροφή όποιας εσωτερικής επίστρωσης και την συσσώρευση ιζημάτων οξείδωσης στον πυθμένα των αγωγών.

Το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο, λόγω της παλαιότητάς του και του υλικού κατασκευής των αγωγών, εμφανίζει προβλήματα συχνών θραύσεων σε όλη την έκτασή του αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος των αποκαταστάσεων, καθιστώντας έτσι το κόστος λειτουργίας του ασύμφορο. To εσωτερικό δίκτυο προέκυψε από συνεχείς επεκτάσεις και προσθήκες αγωγών διαφόρων διαμέτρων, χωρίς να υπάρχει κάποιος ενιαίος σχεδιασμός για όλο τον οικισμό και χωρίς κάποιου είδους κλιμάκωση στις διαμέτρους ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό.

Δεδομένου ότι το υφιστάμενο δίκτυο δεν διαθέτει διατάξεις δικλείδων για την τμηματική απομόνωσή του, η παροχή του νερού διακόπτεται κεντρικά σε περίπτωση βλάβης. Πέρα από το γεγονός ότι ο οικισμός μένει χωρίς νερό στο σύνολό του, η αποκατάσταση διαρκεί περισσότερο εφόσον απαιτείται περισσότερος χρόνος για να εκκενωθεί το δίκτυο προκειμένου να μπορούν τα συνεργεία να εργαστούν. Στον παραπάνω χρόνο προστίθεται και ο χρόνος επαναπλήρωσης του δικτύου με νερό.

Η μελέτη προβλέπει αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου διανομής από την κεντρική δεξαμενή προς τον οικισμό με σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10MPa), τυποποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003.

Οι αγωγοί του εσωτερικού υδραγωγείου θα τοποθετηθούν εντός των υφιστάμενων οδών του ρυμοτομικού σχεδίου. Η τοποθέτηση των αγωγών στα όρια των οδών εξασφαλίζει την εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση του κατά την φάση της λειτουργίας του έργου. Οι αγωγοί του δικτύου κατά κανόνα ακολουθούν το έδαφος μηκοτομικά, με τυπική υπερκάλυψη 1,00 μ. Στα μήκη όπου το έδαφος έχει μηδενική κλίση ο αγωγός τοποθετείται με κλίση τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η εκκένωση του.

Ως προς την διάταξη το δίκτυο είναι χωρισμένο σε τρεις ζώνες. Τη δυτική, την κεντρική καιτην ανατολική που τροφοδοτούνται από αγωγό που κινείται περιμετρικά του οικισμού.

Για την εξαγωγή του αέρα που συσσωρεύεται στο δίκτυο τοποθετούνται φρεάτια αεραξαγωγού στα ψηλά σημεία ενώ για την εκκένωση και τον καθαρισμό του προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων εκκένωσης σε όλα τα χαμηλά σημεία του δικτύου. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων δικλείδων σε όλες τις διασταυρώσεις των αγωγών του δευτερεύοντος δικτύου.

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΝ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Το έργο αφορά και την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης πλησίον του οικισμού Καραϊσκάκης του Δήμου Μουζακίου με την κατασκευή νέου μεταφορικού αγωγού προς τη δεξαμενή του οικισμού.

Η τροφοδοσία της δεξαμενής του οικισμού Καραϊσκάκης γίνεται μέσω μεταφορικού αγωγού από την δεξαμενή του γειτονικού οικισμού Μαυρομμάτι. Η διάταξη αυτή έχει το μειονέκτημα ότι αγωγός εξωτερικού υδραγωγείου εξυπηρετείται από την δεξαμενή ως αγωγός εσωτερικού δικτύου. Αυτή η εν σειρά διάταξη έχει ως αποτέλεσμα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης στον οικισμό Μαυρομμάτι, κατά την ώρα αιχμής, να παρατηρούνται μη επαρκείς ποσότητες νερού στον μεταφορικό αγωγό προς τον οικισμό Καραϊσκάκη.

Να σημειωθεί ότι το συμφωνητικό που υπογράφηκε για το έργο ανήλθε στα 669.507,17 (πλέον ΦΠΑ24%), με προθεσμία περάτωσης του έργου τους 24 μήνες.

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης δήλωσε: «Ο εκσυγχρονισμός όλων των δικτύων ύδρευσης μέσα στις Τοπικές Κοινότητες αποτελούσε βασικό στόχο του Δήμου Μουζακίου που σταδιακά επιτυγχάνεται χάρη στη μεθοδική προσπάθεια και δυναμική διεκδίκηση της δημοτικής διοίκησής μας. Του λόγου το αληθές αποδεικνύεται για άλλη μία φορά στην παρούσα αυτοδιοικητική θητεία μας, από την έναρξη υλοποίησης του νέου μεγάλου έργου στον τομέα της ύδρευσης των χωριών που αφορά στην αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων της Μαγουλίτσας και του Συνοικισμού Γ. Καραϊσκάκη Μαυρομματίου. Προηγήθηκε η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου, πλην του Παλαιοχωρίου, που κι εκεί οι εργασίες αρχίζουν το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, πιο εντατικά, τις προσπάθειές μας για ένα σύγχρονο Δήμο Μουζακίου, πρότυπο λειτουργίας, αποτελεσματικότητας και ανάπτυξης».

spot_img
spot_img