Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Ξανά εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Προκηρύχθηκαν για τις 3 Μαΐου

Παρά τις συζητήσεις, τις συνεδριάσεις, τις παραινέσεις ακόμη και από το Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν κατάφερε να εκλέξει Συμβούλιο Διοίκησης, μιας και τα έξι εσωτερικά μέλη, που εκλέχθηκαν από το ανθρώπινο δυναμικό του τοπικού Ιδρύματος δεν κατάφεραν ποτέ να συμφωνήσουν στην επιλογή των πέντε εξωτερικών μελών. Βλέποντας το αδιέξοδο, σήμερα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Πρύτανης κ. Ζήσης Μαμούρης προκήρυξε εκ νέου εκλογές για την ανάδειξη εσωτερικών μελών για το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, με τις εκλογές να διεξάγονται στις 3 Μαΐου.

Ειδικότερα, η Τετάρτη 3 Μαΐου ορίστηκε ως ημέρα εκλογών για την ανάδειξη των έξι εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος. Η θητεία τους θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρύτανη, η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες, δηλαδή την 11η Μαΐου 2023 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prytanis@uth.gr .

Κάλεσμα και σε εξωτερικά μέλη

Παράλληλα σήμερα, ο Πρύτανης προκήρυξε την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν σύμφωνα με την .παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prytanis@uth.gr μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 14:00.

spot_img

spot_img