Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Βιομηχανία, ΔΕΚΟ, Τουρισμός και εστίαση μπαίνουν στο καθεστώς της Κάρτας Εργασίας

Από τους ασφαλιστές εξαιρέθηκε-προς το παρόν- ο αντασφαλιστικός κλάδος, που απασχολεί περί τους 60.000 εργαζόμενους

Πάνω από 142.000 εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον στον «κλοιό» των ελέγχων (ωράρια, υπερωρίες κλπ) – μέσω του πληροφορικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ- της Κάρτας Εργασίας, μετά την ένταξη και τη λειτουργία από την Πέμπτη (16/2) άλλων 32.000 εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρίες και στον κλάδο φύλαξης (security).
Από τους ασφαλιστές εξαιρέθηκε-προς το παρόν- ο αντασφαλιστικός κλάδος, που απασχολεί περί τους 60.000 εργαζόμενους, ενώ εντάχθηκαν οι 8.000 στις ασφαλιστικές εταιρείες και άμεσα προγραμματίζεται η ένταξη στο μέτρο στη βιομηχανία, τις ΔΕΚΟ, τον τουρισμό και την εστίαση.

Η Κάρτα Εργασίας θα καταγράφει την παρουσία του εργαζόμενου στο χώρο εργασίας και αν αυτός δεν έχει δηλωθεί αυθημερόν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ότι πχ έχει ρεπό την ημέρα ελέγχου, θα υπάρχει πρόστιμο για τον εργοδότη γιατί θα θεωρείται ότι βρίσκεται στη δουλειά «με κρυφή υπερωρία», δηλαδή εργάζεται υπερωριακά και δεν έχει δηλωθεί. Τα πρόστιμα για κάθε εργαζόμενο που εντοπίζεται παράτυπα ή ανασφάλιστα να εργάζεται ανέρχεται κατά περίπτωση μέχρι 10.500 ευρώ.

Οδηγίες εφαρμογής της Κάρτας

1. Η επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το υφιστάμενο σύστημα ωρομέτρησης, εφόσον υπάρχει, με ή χωρίς QRCode.
2. Εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης / λήξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (π.χ. πρόβλημα στα συστήματα του εργοδότη, διακοπή ρεύματος / τηλεπικοινωνιών, πρόβλημα σύνδεσης με το Εργάνη). Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και μόλις λήξει το πρόβλημα, να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση.
3. Η σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας καθώς και την ορθή χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον εργαζόμενο, ανήκει στον εργοδότη. Η επαναλαμβανόμενη μη υποβολή δηλώσεων έναρξης και λήξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ συνιστά αιτία ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας (riskanalysis).
4. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται χτύπημα κάρτας κατά την έναρξη, ή/και κατά τη λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων λόγω της φύσης της εργασίας τους (πχ περιοδεύοντες πωλητές), τεκμαίρεται ως ωράριο εργασίας εκείνο που έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη συγκεκριμένη ημέρα.
5. Σε περίπτωση προσέλευσης μετά τη δηλωμένη έναρξη του ωραρίου, ή αποχώρησης πριν τη δηλωμένη λήξη του ωραρίου, είναι απαραίτητη η σήμανση της κάρτας, μεταξύάλλων και για λόγους ασφάλειας δικαίου του εργαζόμενου (π.χ. εργατικό ατύχημα).
6. Η ευέλικτη προσέλευση γίνεται σε διάστημα μέχρι και 120 λεπτά από την έναρξη του προδηλωθέντος ωραρίου και συμπαρασύρει και την δηλωθείσα ώρα λήξης του ωραρίου. Ευνόητο είναι ότι η ευέλικτη προσέλευση ισχύει μόνο μετά την ώρα έναρξης του δηλωθέντος ωραρίου και όχι πριν.
Για παράδειγμα, αν έχει δηλωθεί ευέλικτη προσέλευση εντός 120 λεπτών για έναν εργαζόμενο και το δηλωθέν ωράριο εργασίας του είναι 09:00-17:00, τότε εάν ο εργαζόμενος χτυπήσει κάρτα στις 10:30, νομιμοποιείται να έχει σήμανση λήξης του ωραρίου του στις 18:30. Αν αντιθέτως προσέλθει στην εργασία του στις 08:15 και χτυπήσει κάρτα με δηλωθέν ωράριο 09:00, δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την ευέλικτη προσέλευση και προκειμένου ο εργοδότης να είναι νόμιμος θα πρέπει να έχει προβεί σε σχετική προδήλωση στο πλαίσιο του Μεταβαλλόμενου/ Τροποποιούμενου Ωραρίου.
Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος προπαρασκευής των εργαζομένων πριν την ανάληψη υπηρεσίας ή κατά την αποχώρησή τους από την εργασία, π.χ. για αλλαγή ενδυμασίας, πλύσιμο κλπ, δεν αποτελεί χρόνο εργασίας εκτός αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. (ΑΠ 317/65).
7. Οι υπερωρίες δηλώνονται με Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (και σε περίπτωση υπερβάσεων πέραν των νομίμων ωρών υπερωρίας πρέπει να αναφέρεται και η σχετική αίτηση ή εγκριτική απόφαση του ΑΣΕ).

spot_img
spot_img