Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με τη
χρήση εφαρμογής Zoom, τη Δευτέρα 13-02-2023, ώρα 13:00 (01:00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 01: Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για κατασκευή τοιχίου ηλεκτροδότησης (πίλαρ) στην Κοινότητα Δήμητρας, της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας, του Δήμου Αγιάς. (Εισήγηση Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής).
Θέμα 02: Έγκριση των αποτελεσμάτων (ανάδειξη προσωρινών αναδόχων) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων». (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 03: Έγκριση των αποτελεσμάτων (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια φυσικού αερίου για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αγιάς». (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 04: Κατακύρωση του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια σαρώθρου Δήμου Αγιάς». (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 05: Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας και Ευρυμενών για χρονικό διάστημα 4 μηνών», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ΄του Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Θέμα 06: Έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς για χρονικό διάστημα 4 μηνών», με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ΄του Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών).
Σελίδα 2 από 2
Θέμα 07: Αποδοχή και κατανομή ποσού 47.070,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α΄ δόσης έτους 2023). (Εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 08: Σύνταξη της έκθεσης Δ΄ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. (Εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 09: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης – Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αγιάς. (Εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 10: Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2023. (Εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

spot_img
spot_img