Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Προσλήψεις 294 ατόμων σε ΟΤΑ

Νέες προσλήψεις θα γίνουν σε ΟΤΑ και φορείς το επόμενο διάστημα. Ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για εποχικούς υπαλλήλους, διαφόρων ειδικοτήτων.

Δείτε τη λίστα:

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Σίφνου

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη κοινωνικού φροντιστή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προσλήψεις 28 ατόμων στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές 4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύργου

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιονίας

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Ερμιονίδας

Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Αργιθέας

Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος

O Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη κατ’ επιλογή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου στο Κ.Η.Φ.Η..

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Θέρμου

Ο Δήμος Θέρμου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία τηςυπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Θέρμου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30008, Θέρμο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού, υπόψη κου Γλαβά Σωτηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2644360142), εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (2) δύο μηνών, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα της δομής των παρακάτω παιδικών σταθμών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 35 ατόμων στο Δήμο Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Ειδικότητες: ΠΕ Ναυαγοσωστών, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ΔΕ Υδραυλικών, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού, γνωστοποιεί την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα έχουν ισχύ έως και 4 Σεπτεμβρίου 2024

Ειδικότητες: ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, Υ.Ε.Προσωπικού Καθαριότητας εξωτερικών χώρων, Δ.Ε. Οδηγών, Δ.Ε.Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Προσλήψεις 38 ατόμων στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 01-04-2024 έως και 12-04-2024 στην έδρα του Δήμου, στις Υπηρεσίες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθν. Αντίστασης 62, Γραφείο Πρωτοκόλλου – Νο 17, Ισόγειο), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δ. Κόνιτσας: Ανοιχτή θέση για χειριστή μηχανημάτων έργου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κόνιτσας, που εδρεύει στην Κόνιτσα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002438 στο Πρόγραμμα «Αττική2021-2027» στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών

Ειδικότητες: ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 84 ατόμων στο Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222 – Λάρισα, απευθύνοντάς την στηΔιεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Τουρλακίδου Γ. και κ. Βαρβαρέσου Ζ. (τηλ. επικοινωνίας:2413500297 – 2413500341).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, Δήμος Λαρισαίων, στο τμήμα Υποστήριξης & Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαρισαίων (οδός Ίωνος Δραγούμη αρ.1, 1ος όροφος, Τ.Κ. 41222 – Λάρισα) απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού – Τμήμα Διαδικασιών Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Λαρισαίων.

spot_img
spot_img