Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024

ΟΤΑ: Νέες ρυθμίσεις για έργα, μελέτες, προμήθειες & υπηρεσίες -Τι αλλάζει με το νέο ν/σ του ΥΠΕΣ

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 14.2.2023.

Ανάμεσα στα άρθρα, του ν/σ  υπάρχει διάταξη (Άρθρο 29)  με Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α.  (τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006).

Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:

Το άρθρο 209 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 209
Έργα – Μελέτες – Προμήθειες – Υπηρεσίες

«…με την επιφύλαξη του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί έγκρισης των μελετών και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων, οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της τεχνικής τους υπηρεσίας. Η μελέτη θεωρείται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υποβολή της στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου η θεώρηση λογίζεται ότι έχει εκδοθεί. Η μελέτη μετά τη θεώρησή της αποστέλλεται, με επιμέλεια του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας, στην Οικονομική Επιτροπή για αποδοχή σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Η απόφαση αποδοχής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της μελέτης από την τεχνική υπηρεσία του δήμου.

(αβ) Οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων, των Συνδέσμων, των ιδρυμάτων τους, των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) συντάσσονται από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου που τα έχει συστήσει ή, σε περίπτωση Συνδέσμου, από τεχνική υπηρεσία δήμου που συμμετέχει σε αυτούς. Η μελέτη θεωρείται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υποβολή της στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου, η θεώρηση λογίζεται ότι έχει εκδοθεί. Η μελέτη μετά τη θεώρησή της αποστέλλεται, με επιμέλεια του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας, στην Οικονομική Επιτροπή για αποδοχή σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. Η απόφαση αποδοχής εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός, από την υποβολή της μελέτης από την τεχνική υπηρεσία των νομικών προσώπων του πρώτου εδαφίου.

(αγ) Με αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων για την αποδοχή της μελέτης οργάνων των υποπερ. (αα) και (αβ), που εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή της μελέτης από την οικεία τεχνική υπηρεσία, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία αποδοχής, για δύο (2) ακόμα μήνες.

(αδ) Αν η τεχνική υπηρεσία του δήμου αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, όπως βεβαιώνεται από τον προϊστάμενό της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.

(αε) Εφόσον ο δήμος έχει αναθέσει με προγραμματική σύμβαση την τεχνική του υπηρεσία σε άλλον φορέα κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, η σύνταξη και θεώρηση λαμβάνει χώρα από τη νέα τεχνική υπηρεσία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των υποπερ. αα έως αδ του παρόντος.

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται σε:

i. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, κατόπιν γνώμης του

Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,

ii. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των συνδέσμων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τους, των ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περ. γ’ του παρόντος, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου,

iii. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισμού μελετών έργων και υπηρεσιών των Δήμων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι ανωτέρω Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τους και των ιδρυμάτων τους, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περ. γ’, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Τα ως άνω χρηματικά όρια δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

γ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ιδίου Υπουργείου, η αρμοδιότητα της θεώρησης μεταβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Γραμματέα της και αποτελείται από:

i) Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

ii) Έναν (1) μηχανικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του,

iii) Έναν (1) μηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον αναπληρωτή του,

iv) Έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές,

v) Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον αναπληρωτή του.

δ. Η γνώμη του αρμοδίου κάθε φορά Τεχνικού Συμβουλίου, όταν ζητείται και αφορά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης, παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος που υποβλήθηκε. Αν εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, η προθεσμία παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των συμπληρωματικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αναθέτουσα ή προϊσταμένη αρχή δύναται να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες, χωρίς τη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

ε. Σε όσες περιπτώσεις στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, ως Τεχνικό Συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα του παρόντος, νοείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας. Στις συμβάσεις που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το όριο των υποπερ. ii και iii της περ. β’, ως οικείο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικά για τους διαβαθμιδικούς συνδέσμους, ως οικείο Τεχνικό Συμβούλιο νοείται, σε κάθε περίπτωση, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας.

στ. Η εγκριτική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 εκδίδεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ζ. Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία υποκαθιστά τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

5. Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια προμηθειών από τους δήμους, με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016 για λογαριασμό ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχουν συστήσει, μετά από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου με μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό των φορέων αυτών.

6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης και Υποσταθμών με τα συνοδά τους έργα δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες. Στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). Όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται το όριο προϋπολογισμού δαπάνης των καλλιτεχνικών έργων, που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των φορέων της παρ. 1.

8. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, σύμφωνα με το π.δ. 315/1999, μπορούν, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου.

9. Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής τεχνικών και γενικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) απαιτείται απόφαση δημάρχου, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος.

11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.».

spot_img
spot_img