Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Ο Δημήτριος Κοντοβάς νέος Αντιδήμαρχος στο Δήμο Σοφάδων

Με απόφαση του Δημάρχου Σοφάδων Θάνου Σκάρλου, ορίστηκε Αντιδήμαρχος Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Δημήτριος Κοντοβάς.

Η συγκεκριμένη θέση αντιδημάρχου είναι έμμισθη, έχει διάρκεια έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και ο κάτοχός της αποκτά τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Προΐσταται του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
2. Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
4. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
5. Μεριμνά για τη μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
6. Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
7. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
8. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου.
9. Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
10.Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο.
11.Την τέλεση πολιτικών γάμων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
12.Την υπογραφή, πιστοποιητικών δημοτολογίου, τη θεώρηση, των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του Δήμου και του γνησίου της υπογραφής.
13.Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί από το Δήμαρχο γραπτώς ή προφορικώς.

spot_img
spot_img