Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Νέοι αντιδήμαρχοι στην Αλόννησο

Ο δήμαρχος Αλοννήσου Παν. Αναγνώστου εξέδωσε χθες δύο νέες αποφάσεις με τις οποίες ορίζονται νέοι αντιδήμαρχοι.
Ειδικότερα, ορίζει αντιδήμαρχο με αντιμισθία τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Μαλαματένια και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες οικονομικών θεμάτων, υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, αγροτικής παραγωγής και αλιείας, καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου πλην του τουρισμού, την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, θέματα παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας κ.ά.
Αντιδήμαρχο άνευ αντιμισθίας, ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο Δροσάκη και του μεταβιβάζει την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. Επιπλέον έχει την ευθύνη αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών, την ευθύνη για την ανακύκλωση των απορριμμάτων και υλικών, την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου, την ευθύνη για τη λειτουργία ελικοδρόμιου, την ευθύνη των κοιμητηρίων, τον συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας κ.λπ.
Επίσης, ορίζει αντιδήμαρχο με αντιμισθία τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο – Χρήστο Στρουφλιώτη και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες τεχνικών έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των τεχνικών έργων, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης – τεχνικό αρχείο, επίβλεψης έργων, εκτέλεσης έργων οδοποιίας, εκτέλεσης κτηριακών έργων, εκτέλεσης έργων υπαίθριων χώρων, τεχνικών συνεργείων, την ευθύνη για τη σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας, την παρακολούθησή τους, τη διοίκησή τους και τον έλεγχο της εκτέλεσής τους, την έγκαιρη εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων και εγγειοβελτιωτικών έργων, την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτροφωτισμού που εκτελούνται κ.λπ.
Τέλος, ορίζει αντιδήμαρχο με αντιμισθία τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Αγάλλου με αρμοδιότητες, την ευθύνη συντήρησης και επισκευής και βελτίωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και κάθε ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, διαχείρισης και συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων του δήμου, την ευθύνη και αρμοδιότητα λειτουργίας των παιδικών χαρών, θέματα κυκλοφοριακού κ.λπ.
Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Αγάλλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Δροσάκης, τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Απόστολου Δροσάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μαλαματένιος, τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Γεώργιου – Χρήστου Στρουφλιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Δροσάκης, ενώ τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Μαλαματένια που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Χρήστος Στρουφλιώτης. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Μαλαματένιας εκτός της υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων.

spot_img
spot_img