Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Να καταγγείλει τη μίσθωση του γκαράζ της Φιλελλήλων επιθυμεί ο δήμος Βόλου

Σε καταγγελία της μίσθωσης του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος, προχωρά ο Δήμος Βόλου. Το θέμα εισάγεται προς ψήφιση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου στις έξι το απόγευμα.

Όπως είναι γνωστό, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με την αριθμ. 306/2023 απόφασή του την εκμίσθωση με δημοπρασία του ανωτέρω πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και με την αριθμ. 332/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του. Πλειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία MANOLO GROUP MON.IKE, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πολυδούλη Εμμανουήλ και με εγγυητή τον ίδιο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αριθμό 391/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και ακολούθως υπογράφτηκε η αριθμ. πρωτ. 67344/14-9-2023 μισθωτική σύμβαση.

Η μισθώτρια κοινοποίησε στις 26/9/2023 στον Δήμο Βόλου εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία και πρόσκληση, στην οποία δηλώνει την αδυναμία παραλαβής του μισθίου λόγω ύπαρξης κακοτεχνιών-βλαβών καλώντας παράλληλα τον Δήμο Βόλου σε αποκατάσταση αυτών μέχρι την 30-11-2023, προκειμένου να παραλάβει το μίσθιο πλήρως λειτουργικό.

Ο Δήμος Βόλου κάλεσε με την από 27/11/2023 εξώδικη απάντησή- πρόσκληση-δήλωσή του τη μισθώτρια εταιρεία με την επωνυμία MANOLO GROUP MON.IKE να συμμορφωθεί άμεσα με τους συμβατικούς όρους που διέπουν την μισθωτική σύμβαση για τη λειτουργία του πολυωρόφου κτηρίου στάθμευσης αυτοκινήτων άλλως σε αντίθετη περίπτωση θα προβεί σε κάθε ενέργεια και προσφυγή για την προάσπιση των συμφερόντων του. Ακολούθως, η μισθώτρια απάντησε με την από 13/12/2023 εξώδικη δήλωσή της εμμένοντας στις αρχικές της αξιώσεις μη αποδεχόμενη την από 27/11/2023 εξώδικη απάντηση του Δήμου περί πλήρους λειτουργικότητας του μισθίου.

Σύμφωνα με την παρ. 6 της σύμβασης «Η μισθώτρια υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που καταναλίσκονται για χρήση του μισθίου μετά των δαπανών εγγυήσεων αυτών καθώς και για την καταβολή των αντίστοιχων δημοτικών τελών. Επίσης υποχρεούται στην καταβολή δαπανών κάθε μορφής για τη συντήρηση του μισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και όταν πρόκειται για αναγκαίες βαρύνουν αποκλειστικά τη μισθώτρια. Η μη καταβολή των ανωτέρω δαπανών θα αποτελεί λόγο καταγγελίας από τον εκμισθωτή της σύμβασης μίσθωσης».

Σύμφωνα με την παρ. 10 της μισθωτικής σύμβασης «………….Η μισθώτρια υποχρεούται να εξασφαλίσει τη συνεχή λειτουργία για δημόσια χρήση του σταθμού από Δευτέρα έως και Κυριακή και για τουλάχιστο 15 συνεχόμενες ώρες την ημέρα. Κάθε διακοπή λειτουργίας του σταθμού έστω και δικαιολογημένη (συντήρηση, επισκευές, αιτίες ανωτέρας βίας κλπ) θα γίνεται έπειτα από έγκριση του εκμισθωτή, ο οποίος θα δύναται σε περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής της λειτουργίας του να προβαίνει στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την επαναλειτουργία του».

Σύμφωνα με την παρ. 11 της μισθωτικής σύμβασης «Ο εκμισθωτής, δηλαδή ο Δήμος Βόλου, δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία, ούτε οιαδήποτε διαμόρφωση χώρου λαμβανομένου υπόψη ότι η μισθώτρια έλεγξε πλήρως το μίσθιο ενιαίο σύνολο καταστημάτων. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση θα μπορεί να γίνει από τη μισθώτρια μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του Δήμου, περιέρχεται δε στην κυριότητα του Δήμου μετά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση της μισθώτριας».

Σύμφωνα με την παρ. 15 της μισθωτικής σύμβασης «Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι της μισθώτριας, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εξ’ άλλου η μισθώτρια δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος, για βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει μετά την υπογραφή της σύμβασης».

Σύμφωνα με την παρ. 16 της μισθωτικής σύμβασης « Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της μίσθωσης με υπαιτιότητα της μισθώτριας, θα εκπίπτει και η κατατεθείσα στον Δήμο Βόλου εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιφυλασσόμενου του Δήμου να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υπέστη από την πρόωρη λύση».

Σύμφωνα με την παρ. 17 της μισθωτικής σύμβασης «Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε επιστροφή των ήδη καταβληθέντων μισθωμάτων ή σε μείωση του συμφωνηθέντος μισθώματος, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση τυχόν άρνησης των δημοσίων αρχών να χορηγήσουν οιαδήποτε άδεια στη μισθώτρια» .

Σύμφωνα με την παρ. 20 της μισθωτικής σύμβασης «Η εκ μέρους της μισθώτριας μη τήρηση των παραπάνω όρων, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, δίνει στο Δήμο Βόλου δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης, με όλες τις απορρέουσες από την καταγγελία νόμιμες συνέπειες».

Σύμφωνα με τις από 27/6/2023 και 3/7/2023 υπεύθυνες δηλώσεις της μισθώτριας εταιρείας και του νόμιμου εκπροσώπου της προκύπτει ότι υπήρχε γνώση και πλήρης αποδοχή εκ μέρους τους της πραγματικής κατάστασης του μισθίου μετά των εγκαταστάσεών του (άρθρο 4 των όρων της διακήρυξης).

Επιπρόσθετα, η μισθώτρια εταιρεία δεν έχει καταβάλλει μισθώματα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και σήμερα, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 της μισθωτικής σύμβασης «Το μηνιαίο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται τις πέντε πρώτες ημέρες εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου».

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι συντρέχει περίπτωση κατ΄ εξακολούθηση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους της μισθώτριας για τη λειτουργία του μισθίου και τη μη εμπρόθεσμη καταβολή μισθωμάτων, που δημιουργούν νόμιμο και βάσιμο λόγο καταγγελίας της εν λόγω μίσθωσης, όπως προβλέπεται και στην παρ. 12 της μισθωτικής σύμβασης «Αν η μισθώτρια καθυστερήσει να καταβάλει το μίσθωμα ή παραβεί ολικά ή μερικά οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται:
α. τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση της μισθώτριας από κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση και την αποβολή της από το μίσθιο κατά τη νόμιμη διαδικασία.
β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Βόλου ως εύλογης και ρητά συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας

Κατόπιν τούτων, η δημοτική αρχή Βόλου προτείνει την καταγγελία της αριθμ. πρωτ. 67344/14-9-2023 μισθωτικής σύμβασης του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στον Βόλο μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρείας με την επωνυμία MANOLO GROUP MON.IKE και απόδοσης του μισθίου λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της μισθώτριας για τη λειτουργία του ως άνω πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και τη μη εμπρόθεσμη καταβολή μισθωμάτων, καθώς και την κατάπτωση της κατατεθείσας στο Δήμο Βόλου εγγύησης καλής εκτέλεσης, επιφυλασσόμενου του Δήμου να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υπέστη από την πρόωρη λύση.

spot_img
spot_img