Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Μεγάλη δικαίωση Αβραμόπουλου – Ακυρώθηκε η απευθείας ανάθεση της Δημοτικής Αρχής Μετεώρων για τον ηλεκτροφωτισμό

Τους έβγαλε… Offside. Ο υποψήφιος δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος δικαιώθηκε στο θέμα του ηλεκτροφωτισμού καθώς η αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ακύρωσε την ανάθεση.

Αναλυτικά:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με μια απόφαση-κόλαφο την οποία και επισυνάπτουμε παρακάτω, προκειμένου να έχουν πλήρη γνώση οι συνδημότες μας για τον τρόπο που πολιτεύεται ο κ. Θοδωρής Αλέκος και η Δημοτική του Αρχή, ακυρώνει στο σύνολό της την απόφαση του Δήμου Μετεώρων για απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων Ευρώ τη διαχείριση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Ακυρώνει στο σύνολό της μια απόφαση με την οποία η Δημοτική Αρχή Αλέκου εκχωρούσε στο σύνολό τους τα Δημοτικά τέλη (σ.σ. έχει ήδη εκχωρήσει τα τέλη καθαριότητας) «δένοντας τα χέρια» από μελλοντικές Δημοτικές Αρχές και υποθηκεύοντας το μέλλον του ίδιου μας του Δήμου, ο οποίος δεν θα είχε πια έσοδα από πουθενά, θα είχε άδεια ταμεία και θα ζητιάνευε από κάθε Κυβέρνηση για να κάνει οποιοδήποτε έργο.

Ακυρώνει στο σύνολό της την απόφαση που πήρε προσωπικά ο Δήμαρχος κ. Θοδωρής Αλέκος, αρνούμενος να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέγοντας με περίσσιο θράσος κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τον περασμένο Νοέμβριο ότι «το παίρνει πάνω του», και με την οποία δέσμευε για 12 ολόκληρα χρόνια το Δήμο μας.

Καταγγείλαμε εξ αρχής το πρωτοφανές στα χρονικά του Δήμου μας σκάνδαλο και προσφύγαμε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την προσφυγή την οποία επίσης επισυνάπτουμε και η οποία έγινε στο σύνολό της αποδεκτή.

Σημειώνουμε τέλος, για να αντιληφθούν όλοι τον τρόπο λειτουργίας του κ. Αλέκου, ότι ο Δήμος Μετεώρων δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ενημερώσει σχετικά την Αποκεντρωμένη, καίτοι του ζητήθηκε.

Λυπούμαστε για τον κατήφορο προσωπικά του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Να γνωρίζουν ότι θα μας βρίσκουν απέναντί τους στην κατασπατάληση του χρήματος των συνδημοτών μας, μέχρι να παραδώσουν την εξουσία στο τέλος του έτους. Δεν θα τους επιτρέψουμε να βουλιάξουν το Δήμο μας.

Λευτέρης Αβραμόπουλος
Επικεφαλής «Δύναμης Ευθύνης»
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(Άρθρου 227 παρ. 1 τού Ν. 3852/2010)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ελευθέριος Αβραμόπουλος, αρχηγός της μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Μετεώρων και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» έχοντας έννομο συμφέρον, ως αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μετεώρων και προασπίζοντας τα συμφέροντα του οικείου Δήμου, προσφεύγουμε εμπρόθεσμα κατά της υπ’ αριθμ. 314/29-11-­2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, με θέμα «Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης -Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων , επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών» η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις 12–12-2022 με ΑΔΑ: 9ΑΤΩ46ΜΜΥΗ-ΒΟΙ, για τους ακόλουθους νόμιμους και βάσιμους λόγους:

Το συγκεκριμένο θέμα της οικονομικής επιτροπής απαρτίζεται από δυο σκέλη : ήτοι το πρώτο αφορά «Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης -Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων» το οποίο θα έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων προς έγκριση μιας και δεν αποτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 65, παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A΄ 87) «Το δημοτικό συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του δήμου, το οποίο διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, αποφασίζει, δηλαδή, για όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του δήμου». Έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση η έγκριση της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου Μετεώρων αποτελεί ξεκάθαρα αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπαχθεί ρητά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής , όσο κι αν προσπαθεί η ομάδα του Δημάρχου να υποκαταστήσει τα αρμόδια αποφασιστικά όργανα προς όφελός της, αφού κι αν δούμε τις Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, μετά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 4623/2019 δεν υπάρχει πουθενά διάταξη που θα μπορούσε να ενταχθεί το συγκεκριμένο θέμα το οποίο ήρθε κεκαλυμμένο με το μανδύα δήθεν των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου .

Η Οικονομική Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να αποφασίσει την σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της Ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου Μετεώρων, αφού δεν υπάρχει ρητή διάταξη γι’ αυτό και επομένως εσφαλμένα ήρθε ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και ψηφίστηκε απλά με τις ψήφους της παράταξης του Δημάρχου αφού οι υπόλοιποι σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης είτε αποχώρησαν είτε μειοψήφησαν καταγγέλλοντας τη μη αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.

Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει η Οικονομική Επιτροπή ήταν να εφαρμόσει τις διατάξεις της περ. ζ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με το οποίο «η Ο.Ε. εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του», δηλ. να γνωμοδοτήσει για τη σκοπιμότητα-βιωσιμότητα της Ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού, παραθέτοντας όλα τα οικονομικά στοιχεία, που θα αποδεικνύουν ότι μία συγκεκριμένη πρόταση είναι συμφέρουσα για το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να αποφασίσει για τη βιωσιμότητα ή όχι αυτής. Είναι φανερό εξάλλου ότι το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού ανήκει στην ακίνητη περιουσία του Δήμου και η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να το παραχωρήσει σε ιδιώτη για 12 χρόνια υποθηκεύοντας όλα τα έσοδα του και δεσμεύοντας τρεις δημοτικές θητείες.

Το μέρος του τίτλου του θέματος για την έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών είναι ένα ξεχωριστό θέμα, που θα έπρεπε να ακολουθήσει μετά το πρώτο στάδιο της έγκρισης της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και είναι εντελώς άκαιρο και φυσικά ανυπόστατο στην πρώτη φάση, που ελέγχεται τώρα. Προϋποθέτει τη λήψη άλλων αποφάσεων και έπεται αυτών.

Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι καθ’ όλα άκυρη και ανυπόστατη, αφού έχει ληφθεί καθ’ υπέρβασιν καθηκόντων του διοικητικού οργάνου και κατά κλάδον αναρμόδιο όργανο, δηλαδή αφορά σε αντικείμενο που ανήκει σε άλλο όργανο από κατά νόμο αναρμόδιο όργανο.

Η αιτιολογία είναι ειδική όταν δεν είναι γενική και αόριστη, όταν, δηλαδή, όλα τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση που ρυθμίζεται με την πράξη. Πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ειδικότητας σε σχέση με τη σαφήνεια εντοπίζονται όταν ανακύπτει η ανάγκη να διατυπώσει το διοικητικό όργανο πρόσθετες σκέψεις είτε λόγω της φύσης της υπόθεσης που απαιτεί ενδελεχέστερη επεξεργασία δεδομένων ή σε πράξεις με εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για τους αποδέκτες τους, οπότε μέσω της αιτιολογίας ελέγχεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, (ΣτΕ 1911/2009). Η αιτιολογία είναι επαρκής όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου (συνθετική λειτουργία της επάρκειας). Η επάρκεια προϋποθέτει ότι η αιτιολογία είναι σαφής και ότι εμπεριέχει το στοιχείο της ειδικότητας, αλλά επιβάλλει την ύπαρξη ενός ακόμη σταδίου στην πορεία του συλλογισμού του οργάνου. Η επάρκεια απαιτεί βαθύτερη ανάλυση έναντι των στοιχείων της σαφήνειας και της ειδικότητας και κρίνεται σε σχέση τόσο με νομικά ζητήματα όσο και με πραγματικά δεδομένα.» (Πρεβεδούρου Ε.)
Η αιτιολογία μια διοικητικής πράξης είναι όπως φαίνεται απαραίτητο στοιχείο για τη νομιμότητα αυτής, κάτι που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση και συγκεκριμένα κατά τη λήψη της αριθμ. 314/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Μετεώρων. Συγκεκριμένα για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, όπου το ζητούμενο είναι η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα της ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία οικονομικής φύσεως τουλάχιστον των πέντε προηγούμενων ετών, που να τεκμηριώνουν ότι τα χρόνια αυτά δόθηκαν τόσα χρήματα για αλλαγή λαμπτήρων, τόσα χρήματα για εργασίες αντικατάστασης, έγιναν αυτές οι προσπάθειες αναβάθμισης με ίδια μέσα οι οποίες δεν καρποφόρησαν ή δεν έφεραν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα από την προηγούμενη και τη νυν δημοτική αρχή και γι’ αυτό πρέπει να κινηθεί ο Δήμος σε άλλο δρόμο, που θα του εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα. Αντιθέτως η εισήγηση του υποψηφίου αναδόχου, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας σαν δική του, χωρίς να γνωρίζουμε αν υπάρχει καν απόφαση έγκριση, δεν περιέχει κανένα μα κανένα στοιχείο, που πάνω σ’ αυτό θα τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα της ενεργειακής αναβάθμισης. Πως αλήθεια θα τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα εάν δεν αποδειχθεί ότι το προηγούμενο μοντέλο της πρώην και της νυν δημοτικής αρχής(για τρία χρόνια) ήταν λανθασμένο, ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα σε προμήθειες λαμπτήρων και εργασίες ηλεκτρολόγων, αφού είναι γνωστό ότι δεν επαρκούν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατά τη δημοτική αρχή; Στα ερωτήματα αυτά η εισήγηση δεν αναφέρει τίποτε καθιστώντας την αιτιολογία της πράξης μη επαρκής , αόριστη, χωρίς σαφήνεια ώστε να καταλείπονται κενά και αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του αναρμόδιου και με οριακή πλειοψηφία στην προκειμένη περίπτωση διοικητικού οργάνου, η σύνθεση του οποίου έχει κριθεί ήδη αντισυνταγματική με την υπ’ αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επομένως, επειδή η αιτιολογία μιας πράξης πρέπει να περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν θα αφήνουν καμία αμφιβολία ότι το διοικητικό όργανο αποφάσισε προς το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών, αποτελεί σημαντική παράλειψη και έτερος βασικός λόγος ακύρωσης της συγκεκριμένης πράξης.

Μετά φυσικά την κατακραυγή των δημοτικών συμβούλων της Αντιπολίτευσης για την αναρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρόσκληση του στις ………..συμπεριέλαβε το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη των προς ψήφιση θεμάτων το συγκεκριμένο θέμα με τον ίδιο ακριβώς τίτλο όπως και στην πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής που είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν (βλέπε προσκλήσεις Ο.Ε και Δ.Σ.). Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. η μεν Δημοτική Αρχή του κ. Αλέκου δεν συμμετείχε καθόλου στην ψηφοφορία ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις, μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση και μεμονωμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν αρνητικά στο όλο θέμα. Ελήφθη λοιπόν αρνητική απόφαση από το σύνολο των δημοτικών συμβούλων, με τη δημοτική αρχή να απέχει από την ψηφοφορία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 και της με αριθμ. Πρωτ. 39167/2-6-2022/εγκ. 375 του ΥΠΕΣ «Προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει νόμιμα και να λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα αρμοδιότητάς του, πρέπει να προσκαλούνται όλα τα μέλη του. Η πρόσκληση εκδίδεται από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου…. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο, σε συνεργασία με τον δήμαρχο, τα άλλα όργανα διοίκησης του δήμου (οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, εκτελεστική επιτροπή) και τις υπηρεσίες του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια….. Το συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις κατά κανόνα με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά. Κατά την ψηφοφορία οι σύμβουλοι καλούνται να δηλώσουν τη βούλησή τους ονομαστικά (ή δια ανάτασης χειρός) και έχουν τις εξής δυνατότητες:✔ να ψηφίσουν θετικά, υπέρ δηλαδή της διαμορφωθείσας πρότασης,✔ να ψηφίσουν αρνητικά, κατά δηλαδή της διαμορφωθείσας πρότασης,✔ να δώσουν λευκή ψήφο, ✔ να αρνηθούν να δώσουν ψήφο (αποχή από την ψηφοφορία, η οποία εκφράζεται συνήθως με τη δήλωση «παρών»)».. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 «Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του», όπως και έγινε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, όπου οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, πλην της ομάδας Αλέκου ψήφισαν αρνητικά για το θέμα που είχε αναγραφεί στην πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης -Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μετεώρων , επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών». Επομένως είναι σαφές ότι η λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έχει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι η πλέον η τελική και οριστική απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα, επομένως η απόφαση της Ο.Ε. είναι άκυρη, μιας και επί του θέματος έχει επιληφθεί το αρμόδιο όργανο, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επειδή η παρούσα προσφυγή μας είναι εμπρόθεσμη, ήτοι εντός της 15ήμερης προθεσμίας του άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

Επειδή έχουμε προφανές έννομο συμφέρον στην άσκηση της παρούσας προσφυγής μας, ως αρχηγός της μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Μετεώρων που ζημιώνεται από την προσβαλλόμενη απόφαση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας, ως προς το σύνολο των λόγων, που επικαλούμαστε.
Να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί στο σύνολό της η αριθμ. 314/29-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.
Να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί κάθε άλλη συναφής προς την ανωτέρω πράξη ή παράλειψη, προγενέστερη ή μεταγενέστερη .

spot_img
spot_img