Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Κόμβος επιδόσεων ΟΤΑ: Ποια στοιχεία θα διατίθενται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον καθορισμό δεδομένων που θα διατίθενται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ.) στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ν. 5056/2023.

Με την απόφαση καθορίζονται το περιεχόμενο, η συχνότητα και ο χρόνος έναρξης υποβολής των στοιχείων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων στον Κόμβο Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  deiktesOTA.gov.gr του υπουργείου καθώς και το περιεχόμενο, ο υπολογισμός και ο χρόνος δημοσίευσης των δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεων αυτών.

Καθορισμός δεδομένων και χρόνου διάθεσης αυτών:

1.1. Για τις ανάγκες του Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής Κόμβος Επιδόσεων) του Υπουργείου Εσωτερικών θα λαμβάνονται από

το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ.)» του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, με μέριμνα του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα κάτωθι στοιχεία ανά φορέα ΟΤΑ:

1) Αριθμός τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

2) Αριθμός μη τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο

3) Αριθμός θέσεων βάσει Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ανά τύπο και κατάσταση θέσης.

1.2. Στους φορείς ΟΤΑ περιλαμβάνονται οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

1.3. Τα στοιχεία θα μεταβιβάζονται στον Κόμβο Επιδόσεων σε εξαμηνιαία βάση, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού εξαμήνου, με αφετηρία τα στοιχεία που αφορούν στο έτος 2023.

1.4. Η μεταβίβαση των στοιχείων θα πραγματοποιείται μέσω διεπαφής ή μέσω ανταλλαγής αρχείων.

1.5 Σε περίπτωση τροποποίησης των τηρούμενων στοιχείων στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ σε χρόνο μεταγενέστερο της λήψης τους από τον Κόμβο Επιδόσεων, θα επαναλαμβάνεται άμεσα η μεταβίβαση των στοιχείων.

spot_img
spot_img