Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Δ. Λίμνης Πλαστήρα: Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Έλεγχος – συντήρηση δικτύων ύδρευσης»

Με απόφαση του δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου, ανατέθηκε το έργο «Έλεγχος-συντήρηση δικτύων ύδρευσης» στον έναν εκ των δύο οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία.

Η προσφορά του έτερου απορρίφθηκε, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης δεν προσκόμισε βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα εργοληπτών.

Το έργο που θα εκτελεστεί στο σύνολο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, θα έχει 12μηνη διάρκεια και το συνολικό κόστος της ανάθεσης, με μέση έκπτωση 2%, ανέρχεται σε 68.779,81 ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο οικονομικός φορέας «Δελήτσικας Δημήτρης»,  είναι οι  εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται (σκαπτικά μηχανήματα, χωρίς μηχανικά μέσα κ.λ.π.).

Αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, (π.χ. αποκατάσταση οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται).

Οι εργασίες αφορούν την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή του Δήμου, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων και μόνο μετά από έγγραφη ή προφορική εντολή της υπηρεσίας.

Από την φύση του έργου, οι υπό εκτέλεση εργασίες θα είναι κατά κύριο λόγο επείγουσες και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, «νεκροί χρόνοι» ήτοι διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο.

Η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών θα είναι επείγουσα και άμεση και θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας. Η φύση του έργου είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Οι επεμβάσεις αφορούν όλου του τύπου τα δίκτυα ύδρευσης εσωτερικά ή εξωτερικά και υδρομαστεύσεις ,ανεξαρτήτου υλικού και διαμέτρου, που υφίστανται και λειτουργούν στον Δήμο.

spot_img

spot_img