Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Μουζακίου που ενέκρινε απόφαση για τα οικονομικά της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Σε ακύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου η οποία ενέκρινε την απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ. Μουζακίου που αφορούσε την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης) έτους 2021» προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας στην πρώτη σχετική (ακυρωτική) απόφαση που υπογράφει για την Π.Ε. Καρδίτσας ο νέος Γραμματέας Κ. Τζανακούλης.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Τζανακούλη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μουζακίου και μέλος της ΔΗΚΕΔΗΜ Γ. Καραβίδας προσέφυγε κατά την απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης με την Αποκεντρωμένη να απορρίπει μεν την προσφυγή καθώς η απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης δεν είχε εκτελεστό χαρακτήρα σε αντίθεση με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (που ενέκρινε την απόφαση της ΔΗΚΕΔΗΜ) και η οποία ακυρώθηκε κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητάς της.

Σύμφωνα με τους λόγους που ακυρώθηκε αυτεπάγγελτα η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προβάλλονται ότι ο διαχειριστικός έλεγχος της Δημοτικής Επιχείρησης πρέπει να γίνεται από ορκωτό λογιστή καθώς και ότι πρέπει να υπάρχει στην απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. προς την Οικονομική Επιτροπή η προβλεπόμενη έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Ειδικότερα σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης:

“Επειδή, πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, από τις διατάξεις των άρθρων 260 και 261 ν.3463/2006, περί ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές ή από άλλα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία, σε συνδυασμό με τις όμοιες:

α) της παρ. 1Ι & 6ΙΙ της υποπαρ. Α.1 του άρθρου 2 του του ν.4336/2015 (Α΄ 94), με τις οποίες καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 36-36Α του  ν.2190/1920, όπου προβλεπόταν ο έλεγχος ανωνύμων εταιρειών και από μη ορκωτούς ελεγκτές (πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α`τάξεως του ν. 2515/1997), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα του νόμου αυτού και ο έλεγχος διενεργείται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (και ήδη ν.4449/17 βλ. άρθρο 53 παρ.1 αυτού),

β) του ν.4449/2017 ¨Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις¨ (Α΄ 7), και ειδικότερα της παρ.1 του άρθρου 3 και των παρ.1& 2 του άρθρου 52 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες (αρθ.52 παρ.1&2) «1. Όπου σε νόμο ή σε άλλη διάταξη αναφέρεται ο όρος «νόμιμος ελεγκτής» ή «ελεγκτικό γραφείο» αντικαθίσταται από τον όρο «ορκωτός ελεγκτής λογιστής» ή «ελεγκτική εταιρεία» και έχει ισοδύναμη έννοια με αυτήν του «νόμιμου ελεγκτή» ή του «ελεγκτικού γραφείου».

2. Όπου σε νόμο ή άλλη διάταξη αναφέρεται ο όρος «τακτικός έλεγχος» αντικαθίσταται από τον όρο «υποχρεωτικός έλεγχος» που έχει ισοδύναμη έννοια», και (αρθ.3 παρ.1), «Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου έχουν μόνο οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120)», προκύπτει ότι δεν προβλέπεται πλέον ο έλεγχος ανωνύμων εταιρειών από πρόσωπα που δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές. Ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον επιτρεπτός και ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού κατά το άρθρο 261 ν.3463/2006, από πρόσωπα που δεν είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων αυτών.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 49/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΜ, δεν υφίσταται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 261 ν.3463/2006 έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, περί τήρησης των σχετικών προβλέψεων της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του νόμου αυτού και η οποία σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4 (1876 Β’), παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής”.

Σημειώνεται ότι κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

 

spot_img
spot_img